لوله ‌ سازی

روش تولید: ریخته گری استاتیک و گریز از مرکز

حداکثر وزن: بدون محدودیت

حداکثر قطر: بدون محدودیت

حداکثر طول بشکه: بدون محدودیت

گریدها:

Adamite Cast Steel

Graphitic Cast Steel

Nodular Pearlitic Cast Iron

Nodular Pearlitic Molybdenium Cast Iron

Nodular Acicular Cast Iron

Enhanced Nodular Acicular Cast Iron

Indefinite Chill Cast Iron

Enhanced Indefinite Chill Cast Iron

HiCr Cast Steel

HiCr Cast Iron

(برای دریافت اطلاعات بیشتر در بخش پشتیبانی فنی مشتریان قسمت گریدها ملاحظه گردد)