گواهينامه ها و افتخارات

استاندارد مديريت کيفيتISO9001

استاندارد مديريت محيط زيست ISO14001

استاندارد مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ISO45001

استاندارد مديريت شکایات مشتریانISO10002

استاندارد رضایت سنجی مشتریان ISO14004

استاندارد تایید صلاحیت آزمایشگاه ISO17025

افتخارات