غلتک های کاری ابتدایی نورد فینیشینگ

روش تولید: ریخته گری گریز از مرکز

حداکثر وزن: 20 تن

حداکثر قطر: 1000 میلی متر

حداکثر طول بشکه: 3000 میلی متر

گریدها:

High Speed Steel

HiCr Steel

HiCr Iron

Enhanced HiCr Iron

Indefinite Chill Cast Iron

Enhanced Indefinite Chill Cast Iron

Advanced Enhanced Indefinite Chill Cast Iron

(برای دریافت اطلاعات بیشتر در بخش پشتیبانی فنی مشتریان قسمت گریدها ملاحظه گردد)