غلتک های پینچ رول

روش تولید: ریخته گری استاتیک و گریز از مرکز

حداکثر وزن: بدون محدودیت

حداکثر قطر: بدون محدودیت

حداکثر طول بشکه: بدون محدودیت 

گریدها:

Pearlitic Cast Iron

High Slisium Pearlitic Cast Iron

Indefinite Chill Cast Iron

(برای دریافت اطلاعات بیشتر در بخش پشتیبانی فنی مشتریان قسمت گریدها ملاحظه گردد)