غلتک های إ جر

روش تولید: ریخته گری استاتیک

حداکثر وزن: 20 تن

حداکثر قطر: بدون محدودیت

حداکثر طول بشکه: بدون محدودیت 

گریدها:

Adamite Cast Steel

Indefinite Chill Cast Iron

Enhanced Indefinite Chill Cast Iron