غلتک‌های کاری نورد ورق چهار طبقه

روش تولید: ریختگری گریز از مرکز

حداکثر وزن: 70 تن

حداکثر قطر: 1400 میلی متر

حداکثر طول بشکه: 6000 میلی متر

گریدها:

Enhanced Hicr Iron

Indefinite Chill Cast Iron

Enhanced Indefinite Chill Cast Iron

Hicr Cast Iron

Hicr Steel

(برای دریافت اطلاعات بیشتر در بخش پشتیبانی فنی قسمت گریدها ملاحظه گردد)