غلتک‌های کاری نورد ورق دو / سه طبقه

روش تولید: ریختگری استاتیک و گریز از مرکز

حداکثر وزن: 60 تن

حداکثر قطر: بدون محدودیت

حداکثر طول بشکه: بدون محدودیت

گریدها:

Adamite Cast Steel

Graphitic Cast Steel

Nodular Pearlitic Cast Iron

Nodular Pearlitic Molybdenium Cast Iron

Hicr Cast Steel

Indefinite Chill Cast Iron

 (برای دریافت اطلاعات بیشتر در بخش پشتیبانی فنی قسمت گریدها ملاحظه گردد)