فوریه 23, 2022

اسناد مناقصه شماره CSCO/1400/02

لطفا برای دریافت اسناد مناقصه بر روی قسمت CSCO-1400-02 کلیک کنید.  (شامل 2 فایل)
فوریه 23, 2022

اسناد مناقصه شماره CSCO/1400/03

لطفا برای دریافت اسناد مناقصه بر روی قسمت CSCO-1400-03 کلیک کنید.  (شامل 2 فایل)