شروع عمليات توسعه غلتك ريزي سبك با خريد زمين مجاور كارخانه

عمليات توسعه غلتك ريزي سبك با خريد زمين مجاور كارخانه و طراحي سازه اي با برآورد توليد 24 غلتك در روز و تناژ ساليانه6000 تن به منظور بالا بردن تكنولوژي توليد غلتكهاي سبك در راستاي كاهش قيمت تمام شده و زمان تحويل آغاز گرديد

مطالب مرتبط: