آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت تولیدی چدن سازان (سهامی عام)

زمان: روز پنج شنبه ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ ساعت ۹ صبح

 مکان: اصفهان؛ خیابان چهارباغ خواجو؛ هتل خواجو

مطالب مرتبط: