کمیته حسابرسی

ردیف نام ونام خانوادگی رشته / مقطع تحصیلی اهم سوابق
1 محمد منصورزاده دکترای مدیریت معاونت مديرعامل در امور مالي شرکت توليدي چدن سازان از 86 الي 93 – معاونت مديرعامل در امور اقتصادي شرکت صنايع آذرآب 84 الي 85 – مدير حسابرسي داخلي شرکت صنايع آذر آب از 81 الي 83 – مدير امور مالي شرکت صنايع آذرآب از 73الي 80- سرپرست حسابداري ناحيه اراک شرکت سرمايه گذاري البرز از 62 الي 66
2 مصطفي افشاري کارشناسی ارشد حسابداری 15 سال سابقه حسابرسي در موسسات حسابرسي و مديرحسابرسي داخلي شرکت سرمايه گذاري توکا فولاد
3 سيدهادي مدينه کارشناسی ارشد حسابداری 22 سال سابقه حسابداري و مديريت مالي در شرکت هاي بورسي و غير بورسي
نام ونام خانوادگی اهم سوابق – مدت زمان/محل و موضوع سابقه فعالیت
رضا صالحی حسابرسي شرکت هاي بورسي و غير بورسي از اسفندماه1381 تاکنون