چشم انداز:

یکی از برترین گروههای صنعتی منطقه با حضور پایدار در بازارهای داخلی و بین المللی مبتنی بر هوشمندی ، دانش و فن آوریهای نو در افق 1404

ماموریت (هدف):
گروه صنعتی چدن سازان ، گروهی هوشمند و چند کسب و کاره در مدیریت و راهبری طرح های اقتصادی با محوریت صنایع فلزی در جهت ارزش آفرینی برای مشتریان داخلی و خارجی، ذینفعان و شرکای تجاری خود می باشد که در این راستا از دانش و فناوریهای نو و سرمایه انسانی خلاق، متخصص و متعهد بهره می گیرد.