مواد اولیه

تمام مواد اولیه بر اساس معیارهای سخت گیرانه از تامین کنندگان مورد اعتماد خریده می‌شوند. غلتک‌های ضایع شده خریداری شده از مشتریان پیش از استفاده به دقت آزمایش و آنالیز می‌شوند.

هر بار شارژ کوره‌های ذوب با استفاده از نرم افزارهای ویژه بهینه سازی می‌شود و مناسب‌ترین و نزدیک‌ترین مواد خام برای هر گرید انتخاب می‌ گردد.

ذوب
فرایند ذوب در کوره‌های ذوب القائی فرکانس متوسط انجام می‌شود. تجهیزات ذوب عبارتند از:
دو کوره القائی فرکانس متوسط 20 تن
یک کوره القائی فرکانس متوسط 8 تن
دو کوره القائی فرکانس متوسط 6 تن
یک کوره القائی فرکانس متوسط 3 تن
یک کوره القائی فرکانس متوسط 2 تن
دو کروه القائی فرکانس متوسط 500 کیلوگرم
تنوع کوره‌ها موجب انعطاف پذیری در تولید انواع غلتک با اندازه‌ها و وزن‌های مختلف می‌شود.
کنترل فرایند ذوب قبل از تخلیه ذوب و در خلال آماده سازی فرایند ذوب، ترکیب شیمیائی تمام ذوب‌ها توسط اسپکترومتری و دستگاه الترا جهت آنالیز گوگرد و کربن بررسی و تنظیم می‌شود.