از کوره‌های الکتریکی و گازی برای انجام عملیات حرارتی استفاده می‌شود.

تمام کوره‌ها به سامانه‌های کنترل حرارت رایانه ای مجهز هستند.

عملیات حرارتی در سیکل‌های دما پائین مانند تمپر کردن و تنش زدائی و در سیکل‌های دما بالا مانند آنیلینگ

و نرماله کردن انجام می‌شود.

در مجموع 13 کوره عملیات حرارتی با مشخصات زیر موجود است:

سه کوره گازی با ظرفیت 90 تن

دو کوره الکتریکی با ظرفیت 100 تن

دو کوره الکتریکی با وزن 60 تن

پنج کوره الکتریکی با ظرفیت 15 تن

یک کوره الکتریکی با ظرفیت 2 تن