سیستم ریختگری

غلتک‌های یک لایه و دو لایه توسط شرکت تولیدی چدن سازان تولید می‌شوند. ریختگری توسط هر دو روش استاتیک و گریز از مرکز انجام می‌شود.

  قالب گیری

  ماسه و دیگر مواد افزودنی ها در طول فرایند قالب گیری توسط کنترل کیفیت با معیارهای سخت گیرانه کیفی کنترل و ارزیابی می گردند.

 

  ریختگری گریز از مرکز

  – سه دستگاه ریختگری گریز از مرکز افقی برای ریختگری غلتک و رینگ‌های دولایه تا وزن 3 تن و قطر بشکه بین 250 تا 1000 میلی متر و طول بشکه تا 1200 میلی متر استفاده می‌شوند.

  – دو دستگاه گریز از مرکز افقی بزرگ برای ریختگری غلتک‌های تا وزن 40 تن و قطر بشکه بین 550 تا 1400 میلی متر و طول بشکه تا 6000 میلی متر استفاده می‌شوند.

  – یک دستگاه گریز از مرکز عمودی برای ریختگری رینگ‌های تا وزن 8 تن و قطر بشکه 1400 میلی متر استفاده می‌شود.

  ریختگری استاتیک

  روش ریختگری استاتیک برای تولید غلتک‌های یک لایه و دولایه با هر وزنی استفاده می‌شود.