امور سهام و مجامع

<<اطلاعیه>>

قابل توجه سهامداران محترم

19 اسفند ماه 1401

نظر به ضرورت اطلاع از مشخصات فردی (کد ملی، شماره شناسنامه، سری و سریال شناسنامه)، نشانی پستی (با کد پستی) و شماره حساب بانکی (ترجیحاً نزد بانک اقتصاد نوین)، بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم تقاضا می‌نماید، به قید فوریت نسبت به اعلام کتبی موارد مذکور با استفاده از نمونه موجود بر روی سایت به شماره فکس 24594299-021 و ارسال به پست الکترونیکی saham@enbank.ir و یا ارسال از طریق شرکت پست جمهوری اسلامی ایران به آدرس تهران، بلوار اسفندیار، بین ولیعصر و آفریقا، پلاک 17 ، بانک اقتصاد نوین، طبقه دوم، امور سهام به قید تسریع اقدام نمایند.

نمونه فرم اعلام اطلاعات فوق الذکر به شرح زیر در دسترس قرار دارد:
سایت اختصاصی > در باره ما > امور سهامداران > اطلاعیه امور سهامداران > نمونه فرم اعلام اطلاعات
تلفن های مستقیم امور سهام بانک اقتصاد نوین برای پاسخگویی به سئوالات در تمام ساعات اداری روزانه: 24594277 و 24594266

امور سهام و مجامع

<<اطلاعیه>>

قابل توجه سهامداران محترم

19 اسفند ماه 1401

نظر به ضرورت اطلاع از مشخصات فردی (کد ملی، شماره شناسنامه، سری و سریال شناسنامه)، نشانی پستی (با کد پستی) و شماره حساب بانکی (ترجیحاً نزد بانک اقتصاد نوین)، بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم تقاضا می‌نماید، به قید فوریت نسبت به اعلام کتبی موارد مذکور با استفاده از نمونه موجود بر روی سایت به شماره فکس 24594299-021 و ارسال به پست الکترونیکی saham@enbank.ir و یا ارسال از طریق شرکت پست جمهوری اسلامی ایران به آدرس تهران، بلوار اسفندیار، بین ولیعصر و آفریقا، پلاک 17 ، بانک اقتصاد نوین، طبقه دوم، امور سهام به قید تسریع اقدام نمایند.

نمونه فرم اعلام اطلاعات فوق الذکر به شرح زیر در دسترس قرار دارد:
سایت اختصاصی > در باره ما > امور سهامداران > اطلاعیه امور سهامداران > نمونه فرم اعلام اطلاعات
تلفن های مستقیم امور سهام بانک اقتصاد نوین برای پاسخگویی به سئوالات در تمام ساعات اداری روزانه: 24594277 و 24594266

امور سهام و مجامع

<<اطلاعیه>>

قابل توجه سهامداران محترم

19 اسفند ماه 1401

نظر به ضرورت اطلاع از مشخصات فردی (کد ملی، شماره شناسنامه، سری و سریال شناسنامه)، نشانی پستی (با کد پستی) و شماره حساب بانکی (ترجیحاً نزد بانک اقتصاد نوین)، بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم تقاضا می‌نماید، به قید فوریت نسبت به اعلام کتبی موارد مذکور با استفاده از نمونه موجود بر روی سایت به شماره فکس 24594299-021 و ارسال به پست الکترونیکی saham@enbank.ir و یا ارسال از طریق شرکت پست جمهوری اسلامی ایران به آدرس تهران، بلوار اسفندیار، بین ولیعصر و آفریقا، پلاک 17 ، بانک اقتصاد نوین، طبقه دوم، امور سهام به قید تسریع اقدام نمایند.

نمونه فرم اعلام اطلاعات فوق الذکر به شرح زیر در دسترس قرار دارد:
سایت اختصاصی > در باره ما > امور سهامداران > اطلاعیه امور سهامداران > نمونه فرم اعلام اطلاعات
تلفن های مستقیم امور سهام بانک اقتصاد نوین برای پاسخگویی به سئوالات در تمام ساعات اداری روزانه: 24594277 و 24594266

امور سهام و مجامع

<<اطلاعیه>>

قابل توجه سهامداران محترم

19 اسفند ماه 1401

نظر به ضرورت اطلاع از مشخصات فردی (کد ملی، شماره شناسنامه، سری و سریال شناسنامه)، نشانی پستی (با کد پستی) و شماره حساب بانکی (ترجیحاً نزد بانک اقتصاد نوین)، بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم تقاضا می‌نماید، به قید فوریت نسبت به اعلام کتبی موارد مذکور با استفاده از نمونه موجود بر روی سایت به شماره فکس 24594299-021 و ارسال به پست الکترونیکی saham@enbank.ir و یا ارسال از طریق شرکت پست جمهوری اسلامی ایران به آدرس تهران، بلوار اسفندیار، بین ولیعصر و آفریقا، پلاک 17 ، بانک اقتصاد نوین، طبقه دوم، امور سهام به قید تسریع اقدام نمایند.

نمونه فرم اعلام اطلاعات فوق الذکر به شرح زیر در دسترس قرار دارد:
سایت اختصاصی > در باره ما > امور سهامداران > اطلاعیه امور سهامداران > نمونه فرم اعلام اطلاعات
تلفن های مستقیم امور سهام بانک اقتصاد نوین برای پاسخگویی به سئوالات در تمام ساعات اداری روزانه: 24594277 و 24594266